Nieuw CCV-schema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging verschenen

Op 1 mei 2018 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) het nieuwe certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging gepubliceerd. Hiermee is het mogelijk om uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging onder certificatie op te stellen en te leveren. Een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van dergelijke stukken, die een centrale rol vervullen in het ontwerpen, aanleggen en up-to-date houden van brandveiligheid.

Een effectieve brandbeveiliging bestaat uit een samenhangend geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen, die passen bij het gebruik van het bouwwerk en de risico’s die bij het gebruik horen. Het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging bevat de beschrijving daarvan, en vormt zo de basis voor het ontwerp van de brandbeveiliging. Maar waar moeten een uitgangspuntendocument en een opsteller nu precies aan voldoen, en wie ziet daarop toe?

Gecertificeerd UPD brandbeveiliging

Vanaf nu is het mogelijk om uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging onder certificaat op te stellen. Een gecertificeerd uitgangspuntendocument brandbeveiliging voldoet aan de in het certificatieschema gestelde eisen. Die zijn geformuleerd in nauwe samenspraak met o.a. opdrachtgevers, brandveiligheidsadviesbureaus, brandweer en verzekeraars. Een gecertificeerd uitgangspuntendocument is van de vereiste kwaliteit en dat voorkomt kosten en oponthoud tijdens de bouw. Een certificatie-instelling controleert steekproefsgewijs de opgestelde uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging, en gaat na of de opstellers voldoende gekwalificeerd zijn.

“Een gecertificeerd UPD brandbeveiliging voldoet aan de in het certificatieschema gestelde eisen

 

Kies voor een vakman

Een keuze voor een gecertificeerd uitgangspuntendocument brandbeveiliging is een keuze voor vakmanschap en dat voorkomt kosten en oponthoud tijdens de bouw. Het gecertificeerde document voldoet namelijk aan de gestelde kwaliteitseisen, en houdt rekening met de afspraken over brandbeveiliging tussen de gebouwgebruiker en kaderstellende partijen zoals het bevoegd gezag en verzekeraars. Bureaus en organisaties die gecertificeerde uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging aanbieden zijn te vinden op https://hetccv.nl/vakman« Terug naar het overzicht