Brandwerendedoorvoeringen


Voor advies en montage van brandwerende doorvoerringen van onder andere technische installaties.

Bouwbesluit verwijst voor brandwerende doorvoeringen naar beoordeling criteria NEN 6069. In NEN 6069 'Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen' zijn vier criteria beschreven waaraan een scheidingsconstructie moet worden getoetst te weten:

  • Vlamdichtheid betrokken op afdichting
  • Thermische isolatie betrokken op temperatuur
  • Thermische isolatie betrokken op warmtestraling
  • Bezwijken

NEN 6069 verwijst hierbij naar NEN-EN 1366-3. Voor producten die nog geen CE markering moeten hebben mag desgewenst ook van de oude methode (opgenomen als bijlage A in NEN 6069) gebruik worden gemaakt. Alle doorvoeringen die door een brandwerende scheidingsconstructie gaan, zullen dezelfde brandwerendheid moeten bezitten als de betreffende scheidingsconstructie zelf. Dit is te verklaren aan de hand van de criteria uit NEN 6069, NEN 6076 en NEN 6077 waaraan brandwerende constructies moeten voldoen en het gedrag van de materialen bij brand.

Kunststof doorvoeringen

Kunststof doorvoeringen (voor bijvoorbeeld riolering) zullen bij brand binnen enkele minuten wegsmelten. Na korte tijd is ter plaatse van de doorvoering in de (schacht)wand of -vloer dus niet meer aanwezig dan een 'gat'.

Kabel doorvoeringen

Bij kabels doet zich een combinatie-probleem voor. Het kunststof rondom de kabels smelt weg, waardoor de afdichting niet meer aanwezig is. Bovendien geleidt de koperen draad de warmte erg goed. Ook bij kabels, kabelbundels en kabelgoten moeten dus maatregelen worden getroffen om een zekere brand- en rookwerendheid te realiseren.

Stalen doorvoeringen

Stalen doorvoeringen (voor bijvoorbeeld sanitaire techniek) geleiden de warmte erg goed. Bij brand aan de ene zijde van de (schacht)wand of -vloer is de stalen doorvoering aan de niet verhitte zijde van de wand al snel even warm als aan de verhitte zijde. Al snel zal daarom niet meer worden voldaan aan het temperatuurscriterium na circa 10-15 minuten. Dus ook bij stalen doorvoeringen moeten derhalve voorzieningen worden getroffen. Dat geldt zelfs voor doorvoeringen kleiner dan ø 25 mm.

Luchtkanalen en brandkleppen

Ventilatiekanalen, die meestal van staal zijn, behalen, indien geen brandwerende voorzieningen worden getroffen, een brandwerendheid van circa 3 minuten. Dat ventilatiekanalen slechter zijn dan andere stalen leidingen komt vooral doordat door dergelijke kanalen lucht stroomt. De stromende lucht geleidt de warmte erg goed, waardoor de maximaal toegestane temperatuurstijging van het kanaal aan de niet-verhitte zijde sneller is bereikt.

Bij alle ventilatiekanalen (ook kleiner dan ø140 mm) moeten daarom maatregelen worden genomen om een brandwerendheid van 30 of 60 minuten te halen.