Arbeidsomstandighedenwet(Arbowet)

De Arbowet geeft de rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden. De Arbowet geldt overal waar arbeid wordt verricht. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij verenigingen of stichtingen.

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

De Woningwet schrijft voor dat gemeenten voorschriften over brandveilig gebruik van bouwwerken moeten opnemen in de gemeentelijke bouwverordening. Deze voorschriften verschillen per gemeente. Het 'Besluit brandveilig gebruik bouwwerken', kortweg het Gebruiksbesluit genoemd, trekt op landelijk niveau de voorschriften voor het brandveilig gebruik van bouwwerken gelijk(uniformering).

NEN 8112 Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen

Deze norm geeft aanwijzingen voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen. De toepassing van deze aanwijzingen is van belang voor het goed functioneren van een ontruiming in geval van incidenten of calamiteiten. Taken voor degenen die met ontruiming zijn belast, staan in deze norm. Voor de omschrijving van het proces van ontruiming als onderdeel van de bedrijfshulpverlening wordt verwezen naar NEN 4000.

NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden

Deze norm beschrijft de weergave van veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden. Deze norm geldt voor plattegronden van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken. naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze plattegronden. Verder bevat de norm informatie over het maken van veiligheidsplattegronden.

NEN 6088 Brandveiligheid van gebouwen-Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden

De norm geeft producteisen met bijbehorende bepalingsmethoden voor vluchtwegaanduiding

NEN 4000 Bedrijfshulpverlening

Deze norm gaat over de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) waartoe de werkgever werknemers benoemt. Deze norm bevat eisen voor het BHV-beleid, inclusief de documentatie in het BHV-plan en de prestaties van de BHV-organisatie. Daarmee zal het bedrijf of de instelling goed zijn voorbereid op een incident of calamiteit.
 

Nieuws

Plaats uw AED in een mechanisch geventileerde kast

Een AED mag maximaal aan 50°C blootgesteld worden. In een buitenkast zonder correcte koeling loopt de temperatuur in de zomer al snel vele malen hoger op. Hierdoor wordt de werking van de AED negatief beïnvloed. Het kan zelfs voorkomen dat een AED niet gebruikt kan worden tijdens een levensbedreigende situatie. Zorg er daarom voor dat uw AED in een mechanisch geventileerde AED kast is geplaatst. Hierdoor weet u zeker dat uw AED inzetbaar is,...


Lees verder